×

ครม. เห็นชอบแต่งตั้ง นพ.ทวีศิลป์ เป็นผู้ตรวจราชการ สธ. โยกอธิบดีกรมควบคุมโรคไปกรมอนามัย

โดย THE STANDARD TEAM
08.09.2020
  • LOADING...

วันนี้ (8 กันยายน) ในการประชุมคณะรัฐมนตรี มีวาระการแต่งตั้งที่น่าสนใจคือการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 8 ราย ดังนี้  

 

  1. พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต 

 

  1. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัย 

 

  1. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค 

 

  1. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

  1. พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

  1. นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

  1. นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

  1. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

 

สำหรับ นพ.ทวีศิลป์ เป็นที่รู้จักในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ทำหน้าที่สื่อสารต่อประชาชนในสภาวะสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย พ.ศ. 2563

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising