×

ครม. เห็นชอบ เช่ากำไล EM ติดตามตัวนักโทษ 3 หมื่นเครื่อง วงเงิน 800 กว่าล้านบาท 30 เดือน

05.02.2020
 • LOADING...

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบโครงการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring: EM) มาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจำคุก จำนวน 30,000 เครื่อง วงเงิน 877.26 ล้านบาท โดยขอผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าเช่าอุปกรณ์ฯ ระยะเวลาดำเนินการ 30 เดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 วงเงิน 832.5 ล้านบาท

 

พร้อมทั้งเห็นชอบให้ยกเลิกการผูกพันงบประมาณรายการค่าเช่า EM พร้อมระบบควบคุมการทำงาน จำนวน 4,000 เครื่อง วงเงิน 151.20 ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เนื่องจากบริษัทคู่สัญญาส่งมอบอุปกรณ์ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า ทางกรมคุมประพฤติจึงบอกเลิกสัญญา

 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความแออัดในเรือนจำ โดยการเช่า EM พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับการติดตามตัวผู้กระทำผิดตามที่กรมคุมประพฤติกำหนด ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ 

 

 1. ผู้ถูกคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 
 2. ผู้ต้องราชทัณฑ์ นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 3. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

 

คุณลักษณะเฉพาะของ EM ตามที่กำหนดไว้ เช่น เป็นระบบ GPS และระบบ RF (Radio-Frequency คลื่นความถี่วิทยุ) แบบชิ้นเดียว มีน้ำหนักรวมไม่เกิน 250 กรัม ระบบการแจ้งเตือนเป็นการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อเกิดเหตุกับอุปกรณ์ เช่น แบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ออกนอก / เข้าเขตพื้นที่ที่กำหนด ถอดอุปกรณ์หรือสายรัดโดยไม่ได้รับอนุญาต อุปกรณ์ / สายรัดถูกทำลาย ฯลฯ โดยระบบจะแจ้งเตือนผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ 

 

 1. เว็บไซต์
 2. การส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตามที่กรมคุมประพฤติกำหนด 
 3. การส่งข้อมูลผ่านอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่

 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงยุติธรรมจะนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 137,062 ราย สรุปได้ดังนี้ 

 

 1. กลุ่มนักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์การพักโทษในกรณีปกติ รวม 21,117 ราย แบ่งเป็นคดีทั่วไปจำนวน 3,333 ราย คดียาเสพติดจำนวน 17,784 ราย
 2. กลุ่มนักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์การพักโทษในกรณีมีเหตุพิเศษ รวม 72,298 ราย แบ่งเป็นคดีทั่วไปจำนวน 12,532 ราย คดียาเสพติดจำนวน 59,766 ราย
 3. ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์คดียาเสพติด รวม 13,647 ราย
 4. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติด ตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ที่ยังไม่สามารถเข้ารับการบำบัดในศูนย์วิวัฒน์พลเมืองได้ รวม 30,000 คน
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

...
X
...
Close Advertising