×

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาท

11.06.2024
 • LOADING...

วันนี้ (11 มิถุนายน 2567) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

 

โดยสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติกำหนดให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,752,700 ล้านบาท โดยจำแนกตามประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

 

จำแนกตามกลุ่มงบประมาณ

 

 1. รายจ่ายงบกลาง 805,745.0 ล้านบาท
 2. รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 1,254,576.8 ล้านบาท
 3. รายจ่ายบูรณาการ 206,858.5 ล้านบาท
 4. รายจ่ายบุคลากร 800,969.6 ล้านบาท
 5. รายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน 274,296.4 ล้านบาท
 6. รายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ 410,253.7 ล้านบาท

 

จำแนกตามยุทธศาสตร์

 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐสรุปได้ ดังนี้

 

 1. ด้านความมั่นคง 405,412.8 ล้านบาท
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 398,185.9 ล้านบาท
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 583,023.4 ล้านบาท
 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 923,851.4 ล้านบาท
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 137,291.9 ล้านบาท
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 645.880.9 ล้านบาท

 

โดยมีรายการค่าดำเนินการภาครัฐ จำนวน 659,053.7 ล้านบาท เพื่อสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น การชำระหนี้ภาครัฐ และเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

 

ผู้สื่อข่าวยังรายงานว่า วันเดียวกัน วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ได้เชิญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและผู้เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมสำหรับเปิดประชุมสมัยวิสามัญระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายนแล้ว

 

โดยในวันที่ 18 มิถุนายน เป็นการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการออกเสียงประชามติ เข้าพิจารณาในวาระแรก

 

ส่วนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จะเกิดขึ้นในวันที่ 19-21 มิถุนายน

 

อ้างอิง:

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising