×

บึงกาฬออกประกาศคุมโควิด-19 ผู้เดินทางมาจาก 5 จังหวัดสีแดง ต้องกักตัว 10 วัน

โดย THE STANDARD TEAM
07.04.2021
  • LOADING...
บึงกาฬออกประกาศคุมโควิด-19 ผู้เดินทางมาจาก 5 จังหวัดสีแดง ต้องกักตัว 10 วัน

วันนี้ (7 เมษายน) จังหวัดบึงกาฬ ออกหนังสือด่วนที่สุด แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ ระบุว่า จังหวัดบึงกาฬพิจารณาแล้วเห็นว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 จะมีประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดบึงกาฬเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 ให้อำเภอถือปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้

 

ให้อำเภอเน้นกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองและสอบสวนโรคบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ทุกราย หากมีบุคคลเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด (พื้นที่สีแดง) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ และนครปฐม ให้ติดตามลงทะเบียนสอบสวนโรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้กักกันตัวในบ้านพักไม่น้อยกว่า 10 วัน

 

ทั้งนี้ หากบุคคลมีอาการมีไข้, น้ำมูกไหล, จมูกไม่ได้กลิ่น, ลิ้นไม่รับรส, ไอแห้ง และหายใจเหนื่อยหอบ หรือสิ่งผิดปกติใดๆ ให้รีบส่งต่อบุคคลนั้นไปยังโรงพยาบาลหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬและศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ทราบทันที

 

สำหรับการพบปะสังสรรค์ของประชาชนในหมู่เครือญาติ หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ( DMHTT คือแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้ในการชะลอการระบาดของโควิด-19 โดยย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้), Mask Wearing (ใส่มาสก์กัน), Hand Washing (หมั่นล้างมือ), Testing (ตรวจให้ไว), ThaiChana (ใช้ไทยชนะและหมอชนะ)) อย่างเคร่งครัด โดยหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในพื้นที่คับแคบหรือห้องปรับอากาศ และรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ใช้ภาชนะร่วมกัน โดยใช้หลัก กินร้อน-ช้อนกลาง-ล้างมือ

ให้เน้นกำชับสถานบริการในพื้นที่ทุกแห่ง เช่น ผับ บาร์ ร้านอาหาร สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ แต่ให้ควบคุมกำกับดูแลผู้เข้าใช้บริการ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ห้ามเปิดเกินเวลาที่กำหนดไว้โดยเด็ดขาด

 

พิสูจน์อักษร: ชฎานิสภ์ นุ้ยฉิม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising