×

ครม. เคาะร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ลดลง 5.66% ชงเข้าสภา 31 พฤษภาคมนี้

โดย THE STANDARD TEAM
11.05.2021
  • LOADING...
พ.ร.บ. งบประมาณปี 2565

อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.)เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาในวาระที่ 1 ระหว่างวันที่ 31พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2564 โดยวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายจำนวน 3,100,000 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 185,962.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.66 เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอในการดำเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมีประมาณการรายได้สุทธิจำนวน 2,400,000 ล้านบาท และกำหนดวงเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน 700,000 ล้านบาท ซึ่งการขาดดุลงบประมาณจำนวนดังกล่าวยังอยู่ในกรอบสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด

 

นอกจากนี้กรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุนมีจํานวนน้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณที่กําหนดไว้ สํานักงบประมาณได้เสนอมาตรการดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยการเพิ่มแหล่งเงินลงทุนของประเทศในช่องทางอื่นนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่าย ได้แก่ 1. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) 2. การลงทุนของหน่วยงานในกองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) และ 3. การใช้เงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ 2548 ทั้งนี้สํานักงบประมาณได้จัดทําคําชี้แจง เหตุผลความจําเป็นของมาตรการดังกล่าว และจะได้จัดทําคําแถลงต่อรัฐสภาต่อไป

 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ว่า ครอบคลุม 6 ยุทธศาสตร์สำคัญคือ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งรายการค่าดำเนินการภาครัฐและงบประมาณสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising