×

BREAKING: ครม. มีมติเห็นชอบให้เสนอร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต และร่าง พ.ร.บ. แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งฯ ให้สภา เพื่อรับรองสิทธิให้กับคู่ชีวิต

โดย THE STANDARD TEAM
08.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (8 กรกฎาคม) เกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, นรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และฉัตราภรณ์ ดิษฐศรีพร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 28/2563

 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ ทั้งสองฉบับ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

 

โดยร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. …. ประกอบด้วย 4 หมวด 46 มาตราคือ อารัมภบท (ม.1-5) หมวด 1 การจดทะเบียนคู่ชีวิต (ม.6-14) หมวด 2 การเป็นคู่ชีวิต(ม.15-38) หมวด 3 บุตรบุญธรรม (ม.39-44) หมวด 4 มรดก (ม.45-46)

 

สำหรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ประกอบด้วย 5 มาตรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1452 (การจดทะเบียนสมรสซ้อน) มาตรา 1516 (1) (เหตุฟ้องหย่า) และมาตรา 1528 (การสิ้นสุดสิทธิในการรับค่าเลี้ยงชีพ) เพื่อให้รองรับความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตด้วย

 

ทั้งนี้ร่างพระราชบัญญัติฯ ทั้งสองฉบับเป็นการยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อประกันสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวให้กับคู่รักเพศเดียวกัน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายในสังคม เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ต่อไป

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising