×

ยกเลิก ‘แบบเรียน-หนังสือ’ ไม่ต้องเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

โดย THE STANDARD TEAM
22.01.2024
  • LOADING...

วันนี้ (22 มกราคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ว่าด้วยเรื่องกำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก แจ้งเรื่องการยกเลิกการกำหนดแบบเรียน หนังสือ ให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ซึ่งลงนามมีผลตั้งแต่ 7 ธันวาคม 2566 โดย ธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ประธานกรรมการว่าด้วยฉลาก ซึ่งเนื้อหาระบุว่า

 

โดยที่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2565 และบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2565 พบว่าสินค้าประเภทกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ และเครื่องเขียน ตาม 9. แบบเรียน หนังสือ มีพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า แบบเรียน หนังสือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการที่จะทราบข้อเท็จจริงในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าแล้ว

 

โดยเป็นกรณีมีกฎหมายบัญญัติเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 จึงสมควรยกเลิกการกำหนดแบบเรียน หนังสือ ให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ 2 ให้ยกเลิก 9. ของประเภทกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ และเครื่องเขียน ตามบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2565

 

อุ๊งอิ๊งแจ้ง ‘หนังสือตำรา’ ยกเลิกเป็นสินค้าควบคุมฉลาก

 

ขณะที่วานนี้ (21 มกราคม) แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Ing Shinawatra แจ้งว่า

 

อีกหนึ่งการทำงานของสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ ด้านหนังสือ

 

‘หนังสือและตำรา’ เคยถูกประกาศเป็นสินค้าควบคุมฉลากในสมัยรัฐบาลที่แล้ว ทำให้การพิมพ์หนังสือยุ่งยากมากขึ้น และเครือข่ายร้านหนังสือขนาดใหญ่เตรียมเรียกคืนหนังสือจากร้านหนังสือกลับมาแปะฉลาก เพราะเกรงเรื่องโทษปรับและจำคุก

 

วันนี้ทีมทำงานได้สร้างความเข้าใจร่วมกันกับ สคบ. จนสามารถออกประกาศยกเลิกได้ในที่สุด

 

ขอขอบคุณสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือฯ และทีมงานอนุกรรมการด้านหนังสือทุกท่านนะคะ ที่มุ่งมั่นอธิบาย ยืนยัน และสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายจนงานสำเร็จค่ะ

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising