×

กรุงเทพมหานคร เตรียม Big Cleaning 437 โรงเรียนในสังกัด 27 ม.ค. นี้ เตรียมพร้อมรับเปิดเรียน

โดย THE STANDARD TEAM
25.01.2021
  • LOADING...
กรุงเทพมหานคร เตรียม Big Cleaning 437 โรงเรียนในสังกัด 27 ม.ค. นี้ เตรียมพร้อมรับเปิดเรียน

วันนี้ (25 มกราคม) พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

 

โดยที่ประชุมวันนี้ สำนักการศึกษาและสำนักพัฒนาสังคมได้รายงานความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน พร้อมมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรค โดยสำนักการศึกษาได้เตรียมพร้อมมาตรการหลักก่อนเปิดภาคเรียน ประกอบด้วยจำกัดผู้ปกครองและบุคคลที่จะเข้ามาในโรงเรียน, การคัดกรอง, การเน้นย้ำให้สวมหน้ากากอนามัย, การรักษาระยะห่าง, การล้างมือ, การทำความสะอาด, การค้นหาและติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงในโรงเรียน โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการอื่นๆ เช่น การเน้นให้นักเรียนได้เรียนในที่โล่ง, การจำกัดเวลาในการรับประทานเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาถอดหน้ากากอนามัยน้อยที่สุด, โต๊ะอาหารต้องมีฉากกั้นและเว้นระยะนักเรียน, แม่ครัวและพนักงานล้างจานต้องสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือ, อาหารที่ปรุงต้องสะอาดและสุกใหม่, จัดให้มีการเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหาร, การใช้ห้องน้ำจะจัดให้สลับกันตามความเหมาะสม มีการรอคิวและเว้นระยะห่างอย่างชัดเจน และการดูแลให้นักเรียนล้างมือเป็นประจำทุกชั่วโมง 

 

ทั้งนี้ ในวันที่ 27 มกราคมนี้ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 แห่งจะจัดกิจกรรม Big Cleaning พร้อมกัน เพื่อเตรียมพร้อมหากมีประกาศให้เปิดการเรียนการสอน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง

 

จากนั้นสำนักพัฒนาสังคมได้รายงานมาตรการสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 292 ศูนย์ ในพื้นที่ 45 สำนักงานเขต (ยกเว้นบางบอน, บางรัก, สัมพันธวงศ์, พระนคร และบางกอกใหญ่) โดยได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อเตรียมพร้อมเปิดศูนย์แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะเตรียมการก่อนเปิด และระยะเปิดดำเนินการ ในส่วนของระยะเตรียมการก่อนเปิด ประกอบด้วยการติดตั้งแผนกรองอากาศ, การทำความสะอาดพื้นผิว, การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ล้างมือ, ในส่วนของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ได้จัดอบรมหลักสูตรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเรื่องการป้องกันโรค, การเตรียมการสอนและการจัดกิจกรรมโดยรักษาระยะห่าง รวมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองให้เตรียมเด็กให้พร้อม รวมทั้งหลีกเลี่ยงไปสถานที่แออัด และหมั่นให้เด็กๆ ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

 

สำหรับระยะเปิดดำเนินการ ประกอบด้วย 

 

1. การคัดกรองอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก วัดไข้ น้ำมูก ซักประวัติ  

 

2. การคัดกรองผู้ปกครองและเด็กก่อนวัยเรียน วัดไข้ น้ำมูก ซักประวัติ  

 

3. การรับ-ส่งเด็กประจำวัน กำหนดช่องทางเข้า-ออกทางเดียว เว้นระยะห่าง 2 เมตร จำกัดมิให้แออัดหรือรวมกลุ่ม  

 

4. หน้ากากอนามัย สวมหน้ากากอนามัย 100%  

 

5. ล้างมือ จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ ล้างมือทุก 1-2 ชั่วโมง  

 

6. การจัดอัตราส่วนเด็กก่อนวันเรียน (Small Group) จัดกลุ่มกิจกรรมไม่เกินกลุ่มละ 5 คนต่ออาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 1 คน เว้นระยะห่างระหว่างกลุ่ม  

 

7. การจัดกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ยึดหลักเกณฑ์ 2 ตร.ม./คน จัดพื้นที่การเรียนรู้เป็นรายบุคคล และลดเวลาทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น ใช้อุปกรณ์เป็นรายบุคคล  

 

8. กิจกรรมที่ควรงด งดการต่อแถวแบบประชิด และกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเกิน เช่น การแข่งกีฬา 

 

9. การทำความสะอาด โดยเฉพาะพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  

 

10. อุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกประเภท มีเพียงพอแก่เด็กทุกคน  

 

11. อุปกรณ์ของใช้ของเด็กที่ทำจากผ้า ทำความสะอาดทุกวัน เช่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว  

 

12. ทำความสะอาดร่างกาย (อาบน้ำ) อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กทำความสะอาดร่างกายก่อนปฏิบัติหน้าที่ 

 

13. ตรวจร่างกายประจำปีอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ปีละ 1 ครั้ง  

 

14. การยืนยันและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising