×

กทม. ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ค้าในตลาด กทม. 10 แห่ง ขยายต่ออายุสัญญา-ลดค่าเช่าแผง

โดย THE STANDARD TEAM
15.01.2021
  • LOADING...
กทม. ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ค้าในตลาด กทม. 10 แห่ง ขยายต่ออายุสัญญา-ลดค่าเช่าแผง

วันนี้ (15 มกราคม) วัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายให้สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครกำหนดมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ค้าและผู้เช่าในตลาดของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากการการระบาดของโรคโควิด-19

 

คณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครได้จัดประชุมในวาระเร่งด่วน โดยมี ธนูชัย หุ่นนิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ค้าและผู้เช่าในตลาดของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย มาตรการสำหรับตลาดนัดจตุจักรและตลาดนัดมีนบุรี มาตรการสำหรับตลาดธนบุรี และมาตรการสำหรับตลาดชุมชน 7 แห่ง ได้แก่ ตลาดประชานิเวศน์ 1, ตลาดบางกะปิ, ตลาดหนองจอก, ตลาดพระเครื่องวงเวียนเล็ก, ตลาดรัชดาภิเษก, ตลาดเทวราช และตลาดสิงหา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ค้าและผู้เช่าตลาดนัดจตุจักรและตลาดนัดมีนบุรี 

 

1. ขยายอายุสัญญาเช่าแผงค้าภายในตลาดนัดจตุจักรและตลาดนัดมีนบุรีต่อไปอีก 1 ปี

 

2. ยกเว้นการจัดเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าแผงค้าที่ถูกสั่งปิดกิจการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) และ (ฉบับที่ 16) จนกว่าจะยกเลิกประกาศปิด หากมีการเปิดสถานที่ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ให้ชำระค่าเช่าในอัตรา 50% (ตามข้อ 3)  

 

3. กรณีผู้เช่าที่ไม่ได้ถูกสั่งปิดกิจการตามประกาศฯ และสัญญาเช่าอื่นๆ ให้ปรับลดค่าเช่าจำนวน 50% เป็นระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2564  

 

4. ให้ผู้ค้าและผู้เช่าตามสัญญาเช่าอื่นๆ ที่มีหนี้ค้างชำระถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เริ่มผ่อนชำระหนี้ค้างเป็นระยะเวลา 5 เดือน เดือนละ 20% ของหนี้ค้างทั้งหมด โดยเริ่มชำระตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 – มกราคม 2565 และงดเว้นค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี)

 

มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ค้าและผู้เช่าตลาดธนบุรี 

 

1. ยกเว้นการจัดเก็บค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางจากผู้เช่าแผงค้าที่ถูกสั่งปิดกิจการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) และ (ฉบับที่ 16) จนกว่าจะยกเลิกคำสั่งปิด หากมีการเปิดสถานที่ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ให้ชำระค่าเช่าในอัตรา 50% (ตามข้อ 2)  

 

2. กรณีผู้เช่าที่ไม่ได้ถูกสั่งปิดตามประกาศฯ และสัญญาเช่าอื่นๆ ให้ปรับลดค่าเช่าจำนวน 50% เป็นระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2564 

 

3. ให้ผู้ค้าและผู้เช่าตามสัญญาเช่าอื่นๆ ที่มีหนี้ค้างชำระตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง 31 ธันวาคม 2563 ให้เริ่มผ่อนชำระหนี้ค้างเป็นระยะเวลา 5 เดือน เดือนละ 20% ของหนี้ค้างทั้งหมด เริ่มชำระตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 – มกราคม 2565 โดยงดเว้นค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี)

 

มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ค้าและผู้เช่าตลาดชุมชน 

 

1. กรณีสัญญาเช่าแผงค้าและสัญญาเช่าอื่นๆ ที่หมดอายุสัญญาภายในปี 2564 ให้ขยายการชำระเงินค่าต่ออายุสัญญาต่อไปอีก 6 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญา เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการต่ออายุสัญญาเช่า  

 

2. ยกเว้นการจัดเก็บค่าเช่า หรือค่าบริการรายวัน และค่าบริการส่วนกลาง (ถ้ามี) จากผู้เช่าแผงค้าที่ถูกสั่งปิดกิจการ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) และ (ฉบับที่ 16) จนกว่าจะยกเลิกคำสั่งปิด หากมีการเปิดสถานที่ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ให้ชำระค่าเช่าหรือค่าบริการรายวันในอัตรา 50% (ตามข้อ 3) 

 

3. กรณีผู้เช่าที่ไม่ได้ถูกสั่งปิดตามประกาศฯ และสัญญาเช่าอื่นๆ ให้ปรับลดค่าเช่าจำนวน 50% เป็นระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2564 กรณีตลาดชุมชนที่จัดเก็บค่าบริการเป็นรายวันให้ปรับลดค่าบริการรายวันจำนวน 50% ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564


4. ให้ผู้ค้าและผู้เช่าตามสัญญาเช่าอื่นๆ ที่มีหนี้ค้างชำระตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง 31 ธันวาคม 2563 ให้เริ่มผ่อนชำระหนี้ค้างเป็นระยะเวลา 5 เดือน เดือนละ 20% ของหนี้ค้างทั้งหมด โดยเริ่มชำระตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 – มกราคม 2565 และงดเว้นค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี)

 

รองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่สาธารณะหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดที่ประชาชนมักมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นประจำ สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครได้เข้มงวดการปฏิบัติมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตามประกาศของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย ให้ผู้ค้าและผู้มาซื้อสินค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเสมอ การจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล การเว้นระยะห่างระหว่างแผง การควบคุมการเข้าสถานที่ไม่ให้แออัด การควบคุมทางเข้าออก รวมทั้งจัดให้มีมาตรการคัดกรองอาการป่วยไข้ งดการให้บริการเครื่องเล่นสำหรับเด็ก และการทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ และการกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

 

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยในตลาดของกรุงเทพมหานคร และขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันลดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคนด้วย

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising