×

สภากรุงเทพมหานคร เห็นชอบอนุมัติงบประมาณ กทม. ปี 65 กว่า 7.9 หมื่นล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
15.09.2021
  • LOADING...
Bangkok Council

วันนี้ (15 กันยายน) คำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมสภา กทม. สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมีสมาชิกสภา กทม. พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) คณะผู้บริหาร กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา กทม. อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม. ดินแดง

 

ในที่ประชุม นิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 รวมทั้งได้รายงานข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ เกี่ยวกับภาพรวมการตั้งงบประมาณของ กทม. โครงการในความดูแลของสำนักต่างๆ รวมทั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด อาทิ การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้คำนึงถึงแผนปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กทม. เป็นหลักสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล การเสนอของบประมาณของ กทม. ควรพิจารณารายการหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ ควรจัดสรรงบประมาณ เช่น งบบุคลากร งบประมาณโครงการให้ครบตามจำนวนงบประมาณที่จะต้องจ่ายจริงโดยไม่ยืมเงินสะสมมาจ่าย เพื่อลดภาระผูกพันงบประมาณในปีต่อไปและรักษาวินัยทางการเงินการคลัง

 

คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อาทิ การตั้งงบกลางควรมีรายการงบประมาณที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดและโรคอุบัติใหม่ที่มีความร้ายแรงด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการฝึกอบรมโครงการสัมมนาตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด หน่วยงานควรปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดอบรมหรือปรับเป็นรูปแบบการจัดอบรมด้วยระบบทางไกล (Online) ตามความเหมาะสม

 

ทั้งนี้ สภา กทม. มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนกว่า 79,855 ล้านบาท โดยจำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายของ กทม. จำนวนกว่า 78,979 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ กทม. จำนวนกว่า 875 ล้านบาท

 

พล.ต.ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ในปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ กทม. ได้นำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ ทำให้หน่วยงานและคณะกรรมการต้องใช้ระยะเวลาในการร่วมกันพิจารณานานขึ้น เพื่อความถูกต้องและรอบคอบ กทม. ขอขอบคุณสภา กทม. ที่ได้ให้ความสำคัญกับภารกิจและทุกโครงการของ กทม. รวมทั้งได้ให้ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของ กทม. ซึ่งทาง กทม. จะได้รวบรวมข้อสังเกตทั้งหมดไปชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณของ กทม. ในปีต่อไป


  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising