×

1 เมษายน ‘วันข้าราชการพลเรือน’ นายกฯ ขอมีหัวใจศรัทธา ยึดถือจริยธรรม ส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ

โดย THE STANDARD TEAM
01.04.2021
  • LOADING...
1 เมษายน ‘วันข้าราชการพลเรือน’ นายกฯ ขอมีหัวใจศรัทธา ยึดถือจริยธรรม ส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ

วันนี้ (1 เมษายน) พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 ว่า เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนทุกท่าน ที่ได้รับการคัดเลือกและยกย่องให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 แสดงให้เห็นว่าท่านได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติแก่ตัวท่านและครอบครัวสืบต่อไป

 

พล.อ. ประยุทธ์ ยังกล่าวถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระรอกใหม่เกิดขึ้นว่า ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 มาโดยตลอด ซึ่งขณะนี้รัฐบาลยังมีความจำเป็นที่ต้องบังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการติดตั้งระบบแอปพลิเคชัน ‘ไทยชนะ’ และ ‘หมอชนะ’ รวมถึงห้ามมิให้มีการทำกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 

สำหรับหัวข้อการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปีนี้ คือ ‘ข้าราชการไทย เข้มแข็งในความดี มีจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน’ แสดงให้เห็นความสำคัญของข้าราชการซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน 

 

ดังนั้น ในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ข้าราชการจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะ มีทักษะ มีความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลง สามารถประสานงาน เชื่อมโยง และบูรณาการการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรม ตลอดจนมีการสร้างพันธมิตร และการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ รวมทั้งมี ‘จิตสำนึก’ และ ‘หัวใจที่ศรัทธา’ ในการเป็น ‘ข้าราชการที่ดี’ ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

 

“ผมเชื่อว่าถ้าสามารถเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีวินัยและจริยธรรมแล้ว ก็จะเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถถ่ายทอดคุณธรรม ความดีเหล่านี้สืบต่อไปยังลูกหลาน เพื่อน พี่น้อง ญาติสนิทมิตรสหาย ขยายเป็นครอบครัว เป็นสังคมที่อบอวลไปด้วยคุณธรรมความดีต่อไป”

 

พล.อ. ประยุทธ์ ยังกล่าวในฐานะข้าราชการว่า รู้สึกภูมิใจที่ราชการ และประเทศไทยมีข้าราชการที่ดี สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ซึ่งท่านได้ประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับ และได้รับการคัดเลือกให้เป็น ‘ข้าราชการพลเรือนดีเด่น’ เป็นข้าราชการที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ท่านจงภูมิใจว่าท่านได้มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ อุทิศเวลา คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะธำรงรักษาคุณงามความดีของตน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และขยายผลการทำความดีให้แผ่ไปยังครอบครัวอันเป็นที่รัก เพื่อนข้าราชการ และประชาชน พร้อมเสริมสร้างพลังเครือข่ายร่วมแรง ร่วมมือ ร่วมใจกันทำความดีสืบต่อไป

 

พล.อ. ประยุทธ์ ยังกล่าวอวยพรข้าราชการให้ประสบความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจเข้มแข็ง ร่วมปฏิบัติราชการเพื่อสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน สมดังหัวข้องานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ว่า ‘ข้าราชการไทย เข้มแข็งในความดี มีจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน’

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising