×

ครม. อนุมัติร่างกฎกระทรวงวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ หนุน SME ผู้ประกอบการคนไทย และใช้พัสดุในประเทศ

โดย THE STANDARD TEAM
02.09.2020
  • LOADING...

เมื่อวานนี้ (1 กันยายน) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับเดิมที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 

เนื่องจากปัจจุบันมีพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมมากขึ้น มีสาระสำคัญคือ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยใช้เงินงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจาก SME ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รวมถึงหากประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้วพบว่าผู้เสนอราคาที่เป็น SME เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ให้เลือก SME แทน พร้อมทั้งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรฯ รับรอง

 

ขณะเดียวกันร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ยังส่งเสริมการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุที่จะใช้ โดยเฉพาะงานก่อสร้างให้ใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศก่อนิ และต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กทั้งหมดที่ใช้ และหากการจัดซื้อจัดจ้างพบว่าผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ขณะที่ผู้เสนอราคาที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่ารายของต่างชาติไม่เกินร้อยละ 3 ให้พิจารณาเลือกผู้ประกอบการของไทย

 

นอกจากนี้ยังกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและจากผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและรายชื่อไว้กับกรมควบคุมมลพิษ

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising