×

‘อนุชา บูรพชัยศรี’ คัมแบ็กนั่งโฆษกรัฐบาลอีกรอบ หลังธนกรลาออกไปเป็น ส.ส.

โดย THE STANDARD TEAM
18.08.2022
  • LOADING...
อนุชา บูรพชัยศรี

วันนี้ (18 สิงหาคม) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงลายมือหนังสือคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 204/2565 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการการเมืองปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง โดยระบุข้อความว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 197/2562 เรื่องหน้าที่ของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

 

นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งมอบหมายให้ อนุชา บูรพชัยศรี ข้าราชการการเมืองตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกหน้าที่หนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 

 

ขณะที่ก่อนหน้านี้อนุชาเคยดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาแล้ว ก่อนจะลาออก และ ธนกร วังบุญคงชนะ เข้ามารับตำแหน่งต่อ กระทั่งกลับมานั่งควบตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามคำสั่งใหม่นี้อีกครั้ง

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising