×

เตรียมเสนอ ศธ. แก้ระเบียบให้ไว้ทรงผมสั้น-ยาวได้ ห้ามกล้อนผม ส่วนเครื่องแบบให้คำนึงถึงความประหยัด

โดย THE STANDARD TEAM
06.11.2020
  • LOADING...
เตรียมเสนอ ศธ. แก้ระเบียบให้ไว้ทรงผมสั้น-ยาวได้ ห้ามกล้อนผม ส่วนเครื่องแบบให้คำนึงถึงความประหยัด

วันนี้ (6 พฤศจิกายน) หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา โดยมี สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน TDRI เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของนักเรียนนักศึกษาในเรื่องเร่งด่วน 5 ด้าน ได้แก่ 

 

  1. ด้านการไว้ทรงผมของนักเรียน 
  2. ด้านการแต่งเครื่องแบบนักเรียน 
  3. ด้านการละเมิด การกระทำความรุนแรงและความปลอดภัยในสถานศึกษา 
  4. ด้านกฎระเบียบที่ล้าหลังของสถานศึกษาที่กระทบต่อนักเรียน นักศึกษา 
  5. ด้านการแสดงออกทางการเมืองในสถานศึกษา

 

ขณะที่วันนี้จะมีข้อสรุปเกี่ยวกับการแก้ไขร่างระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 และจะพิจารณาการตั้งคณะทำงานดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆ อีก 4 ด้าน

 

ล่าสุด มติชนออนไลน์และข่าวสดออนไลน์ รายงานภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมพิจารณาร่างระเบียบ ศธ. ว่าการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. … โดยข้อเสนอแนะปรับแก้คือให้ปรับแก้บทนำ หรือในส่วนของคำปรารภ เป็นการปรับแก้ระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 ให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนการคุ้มครองศักดิ์ความเป็นมนุษย์ การมีส่วนร่วม รวมทั้งการป้องกันให้มีการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เห็นชอบแก้ไขระเบียบในข้อ 4 ดังนี้

 

นักเรียนจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย เพื่อสะท้อนความหลากหลายทางเพศและไม่ให้มีปัญหาในทางปฏิบัติ

 

ส่วนการดัดผม ย้อมสีผมให้ต่างไปจากเดิม ไว้หนวดหรือไว้เครา ยังคงเป็นข้อห้ามตามเดิม เนื่องเห็นว่าอาจทำให้เสียสมาธิในการเรียน

 

และให้แก้ไขระเบียบข้อ 7 แก้ไขเป็นภายใต้ข้อบังคับข้อ 4 ให้สถานศึกษาวางระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียนได้เท่าที่ไม่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชนแล้วแต่กรณี โดยก่อนดำเนินการในวรรคหนึ่งให้สถานศึกษาดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครอง รวมทั้งเผยแพร่ผลรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไว้ในสถานศึกษาหรือระบบสารสนเทศของสถานศึกษา

 

ที่ประชุมยังมีข้อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทำหนังสือทำความเข้าใจไปยังโรงเรียน ดังนี้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน โดยใช้กลไกของสภานักเรียน เช่น ให้ผู้แทนสภานักเรียนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา ตามข้อ 7 กรณีนักเรียนทำไม่ถูกตามระเบียบ การลงโทษให้คำนึงถึงระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 และกฎหมายคุ้มครองเด็ก ห้ามลงโทษรุนแรงที่เกิดกว่าระเบียบดังกล่าว เช่น การกล้อนผม เป็นต้น

 

ที่ประชุมยังหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องเครื่องแบบนักเรียน ตามข้อเรียกร้องของนักเรียน ทั้งให้แต่งกายตามเพศสภาพ ยกเลิกการแต่งเครื่องแบบนักเรียนและเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ซึ่งกรณีนี้มี พ.ร.บ. เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 และระเบียบ ศธ. ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 กำกับอยู่ ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ระเบียบที่มีอยู่มีความยืดหยุ่นและสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม เพียงแต่บางโรงเรียนอาจยังไม่มีความเข้าใจ

 

ที่ประชุมจะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทำหนังสือซักซ้อมความเข้าใจไปยังโรงเรียนต่างๆ ขอให้มีความยืดหยุ่น โดยใช้ข้อ 15 ที่กำหนดว่า สถานศึกษาใดจะกำหนดให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร หรือแต่งชุดพื้นเมือง ชุดไทย ชุดลำลอง ชุดฝึกงาน ชุดกีฬา ชุดนาฏศิลป์ หรือชุดอื่นๆ แทนเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบนี้ได้ในวันใด ให้เป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนด โดยคำนึงถึงความประหยัดเหมาะสม และข้อ 16 ที่กำหนดว่า ในกรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษให้สถานศึกษาพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนได้ตามความเหมาะสม และหากจะออกระเบียบใดเพิ่มเติม ให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องก่อน

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising