×

ADB-IMF มองตรงกัน เศรษฐกิจไทยปีนี้โต 4.5-4.6% ต่อเนื่องถึงปีหน้า กังวลเงินทุนไหลออก และกีดกันการค้ากระทบภาพรวม

โดย THE STANDARD TEAM
10.10.2018
  • LOADING...

กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับลดประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกของทั้งปีนี้และปี 2562 ลงมาอยู่ที่ 3.7% จากปัจจัยการกีดกันทางการค้า ความผันผวนของเงินทุนไหลออกในประเทศกำลังพัฒนา อัตราเงินเฟ้อในระดับต่ำในประเทศขนาดใหญ่ สำหรับประเทศไทย IMF ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยเป็น 4.6% ในปี 2561 นี้ จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 3.9% และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในปี 2562 จะขยายตัว 3.9% สูงขึ้นจากเดิมที่ประเมินไว้ที่ 3.8% ขณะที่คาดการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยซึ่งมีผลต่อตลาดส่งออกที่เป็นรายได้หลักของไทย IMF คาดว่าประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง ออสเตรเลีย และไต้หวัน เศรษฐกิจจะขยายตัวดีขึ้น ขณะที่ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้ IMF ประเมินว่าจะขยายตัวลดลง

 ด้านธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขยายตัวที่ 6% ในปีนี้ และปรับประมาณการเศรษฐกิจของปี 2562 เป็น 5.8% ส่วนตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจประเทศไทยถือว่าดีขึ้น โดย ADB คาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP จะขยายตัว 4.5% ในปี 2561 จากเดิมที่ประเมินไว้ที่ 4% และจะขยายตัว 4.3% 2562 จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโต 4.1% ปัจจัยสำคัญยังมาจากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว ความต้องการสินค้าและบริการในประเทศ ผลผลิตภาคการเกษตร รวมถึงการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยจากรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจเอเชียปี 2561 ของ ADB ล่าสุดพบว่า เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีที่ 4.8% ในช่วงครึ่งปีแรก โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ขยายตัว 11.1% ขณะที่มูลค่าการส่งออกยานยนต์ทะยานโตถึง 15.1% ส่วนการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เติบโต 12.4% ซึ่งทั้งสองอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ขณะที่การส่งออกสินค้าเกษตรอย่างข้าวและมันสำปะหลัง เพิ่มขึ้นไม่มากในกลุ่มข้าวและมันสำปะหลัง ส่วนการส่งออกยางพาราและน้ำตาลปรับตัวลดลง

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising