×

มติ ครม. เคาะร่างกฎกระทรวงผลิต นำเข้า และส่งออกกัญชาฯ กำหนด 7 เงื่อนไขขออนุญาต

โดย THE STANDARD TEAM
28.05.2019
  • LOADING...

วันนี้ (28 พ.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล พลตรี อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

 

โดยมีสาระสำคัญคือการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา ตามที่คณะกรรมการยาเสพติดให้โทษได้เห็นชอบ และผ่านการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว โดยร่างกฎกระทรวงกำหนดให้การขออนุญาตผลิตสามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไข 7 ประเภท ได้แก่
1. เพื่อการบริหารยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา สำหรับใช้ทางการแพทย์ในประเทศไทย

2. เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ หรือเภสัชกรรม

3. เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดและความร่วมมือระหว่างประเทศ

4. ผลิตเพื่อส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา

5. เพื่อการผลิตซึ่งกระทำโดยการปรุงยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา สำหรับคนไข้เฉพาะราย สำหรับคนไข้ของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพแผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

6. เพื่อรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

7. สำหรับผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่นำยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา ติดตัวเข้ามาในหรือออกนอกราชอาณาจักรภายใน 90 วัน

 

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอให้มีกลไกในการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบกรณีที่มีการนำกัญชาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ขณะที่ทางกระทรวงมหาดไทยเห็นควรว่าต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้แก่พี่น้องประชาชนให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ ประโยชน์ และโทษของกัญชาในทุกมิติ ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories