×

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘22 หน่วยงานและกิจการ’ ไม่ต้องอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล

โดย THE STANDARD TEAM
22.05.2020
 • LOADING...

วานนี้ (21 พฤษภาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

 

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา 4 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

 

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 

มาตรา 3 มิให้นำบทบัญญัติในหมวด 2 หมวด 3 หมวด 5 หมวด 6 และหมวด 7 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาใช้บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงานหรือกิจการตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

 

เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

 

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตาม พระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

สำหรับบัญชีแนบท้าย กิจการ ได้แก่  

 1. หน่วยงานรัฐ
 2. หน่วยงานของรัฐต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
 3. มูลนิธิ สมาคม องค์กรศาสนา และองค์กรไม่แสวงหากำไร
 4. กิจการด้านเกษตรกรรม
 5. กิจการด้านอุตสาหกรรม
 6. กิจการด้านพาณิชยกรรม
 7. กิจการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 8. กิจการด้านพลังงาน ไอน้ำ น้ำ และการกำจัดของเสีย รวมทั้งกิจการที่เกี่ยวข้อง 
 9. กิจการด้านการก่อสร้าง
 10. กิจการด้านการซ่อมและการบำรุงรักษา
 11. กิจการด้านการคมนาคม ขนส่ง และการเก็บสินค้า
 12. กิจการด้านการท่องเที่ยว
 13. กิจการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และดิจิทัล
 14. กิจการด้านการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
 15. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์
 16. กิจการด้านประกอบวิชาชีพ
 17. กิจการด้านการบริหารและบริการสนับสนุน
 18. กิจการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการ สังคมสงเคราะห์ และศิลปะ
 19. กิจการด้านการศึกษา
 20. กิจการด้านความบันเทิงและนันทนาการ
 21. กิจการด้านการรักษาความปลอดภัย
 22. กิจการในครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งไม่สามารถจำแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล


ห้ามพลาด! ฟอรัมที่เจาะลึก New Normal ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย จากวิทยากรระดับประเทศ 40 คน ซื้อบัตรงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM ได้ที่ https://www.eventpop.me/e/8705-economic-forum

 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories