×

มหาดไทยส่งหนังสือด่วนถึงทุกจังหวัด ให้ผู้ว่าฯ ติดตาม 158 คนไทยที่ปฏิเสธกักตัว รายงานตัวที่สุวรรณภูมิหรือศูนย์ดำรงธรรม

โดย THE STANDARD TEAM
04.04.2020
  • LOADING...

วันนี้ (4 เมษายน) ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีเนื้อหากล่าวถึงกรณีที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อมวลชนว่า มีคนไทยที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าประเทศไทยจำนวน 158 คน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ แต่มิได้เข้ากักกันตัวตามมาตรการที่กำหนดนั้น

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้กำหนดให้บุคคลดังกล่าวไปรายงานตัวภายในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (จุด ECOC) หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด ทั้งนี้ กรณีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดใดได้รับรายงานตัวแล้ว ให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1. นำตัวบุคคลนั้นเข้าสู่กระบวนการกักกันตัว ณ สถานที่กักกันตัวในพื้นที่จังหวัด

2. กักกันตัวผู้เกี่ยวข้อง ผู้ที่สัมผัสบุคคล ตามข้อ 1 ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกรณีการเช่าอาคารของภาคเอกชน เช่น โรงแรม สถานที่อื่น หรือปรับปรุงสถานที่เพื่อใช้เป็นที่กักกัน โรงพยาบาลสนาม หรืออาคารอื่นเพื่อรองรับภารกิจในการดูแลประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยขอให้กำหนดสถานที่ให้ชัดเจน เพื่อรองรับการป้องกันการแพร่ระบาดหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ระหว่างกักกันให้ดำรงชีพได้

 

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories