Menu

Terms of Use

1. เนื้อหาบนเว็บไซต์ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานสำหรับโปรแกรมเบราว์เซอร์ดังต่อไปนี้

Windows

  • Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด (แนะนำให้เข้าชมด้วยเบราเซอร์นี้)
  • Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Edge
  • Mozilla Firefox เวอร์ชันล่าสุด
  • Opera เวอร์ชันล่าสุด

Macintosh

  • Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด (แนะนำให้เข้าชมด้วยเบราเซอร์นี้)
  • Apple Safari 9 หรือใหม่กว่า
  • Mozilla Firefox เวอร์ชันล่าสุด
  • Opera เวอร์ชันล่าสุด

     1.1 บางรายการจำเป็นต้องมีโปรแกรมเสริมเฉพาะโปรแกรมเสริมดังกล่าว

     1.2 ความเคลื่อนไหวของเนื้อหาในเว็บไซต์ ถ้าคุณพบความผิดปกติ กรุณาติดต่อเราผ่านช่องทางการติดต่อในหน้าเว็บไซต์ ‘ติดต่อเรา’

2. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

     2.1 เนื้อหาในเว็บไซต์ (บทความ, รูปถ่าย, ภาพ, เสียง, ภาพเคลื่อนไหว, โปรแกรม เป็นต้น) ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ภายใต้บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด ห้ามคัดลอก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิ เว้นแต่เพื่อการใช้ส่วนตัวหรือการใช้อย่างอื่นซึ่งกฎหมายอนุญาตให้ใช้ได้ 

          หากผู้ใดต้องการนำเนื้อหาที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทไปใช้ในสื่อออนไลน์ หรือจัดพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ หรือสื่ออื่นๆ จำต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด

          หากพบว่าผู้ใดนำบทความหรือชิ้นงานอื่นใดของบริษัทไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

     2.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบข้อมูลซึ่งลงไว้ในเว็บไซต์ (เนื้อหาหรือรูปภาพ) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวอันอาจระงับหรือหยุดการให้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการแก้ไขหรือลบออกซึ่งข้อมูล การระงับ หรือหยุดการให้บริการเว็บไซต์