×

Roman Abramovich

Russian oligarch
6 มกราคม 2022

วลาดิเมียร์ ปูติน กวาดล้าง ‘Russian oligarch’ ชนชั้นที่สร้างปัญหาให้กับรัสเซีย

จุดเปลี่ยนระบบการปกครองรัสเซียเกิดขึ้นเมื่อ ‘วลาดิเมียร์ ปูติน’ ขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดี และออกนโยบายกำจัดชนช้ันที่สร้างความไม่เท่าเทียม ส่งผลกระทบต่อเหล่า ‘Russian oligarch’ ผู้วางรากฐานและกุมระบบเศรษฐกิจ รวมถึงเครือข่ายการเมืองเอาไว้ จนกระทั่งต้องลี้ภัยทางการเมืองไปยังประเทศอังกฤษ อย่างไรก็ดี ประเทศรัสเซียยังคงเดินหน้าพัฒนาระบอบการปกครอง และแก้...
4 มกราคม 2022

จุดเปลี่ยนของรัสเซียจากสังคมนิยม สู่ประเทศมหาเศรษฐี

เอพิโสดแรกต้อนรับปีใหม่ จะพาไปถอดบทเรียนของประเทศรัสเซีย ว่าจุดเปลี่ยนอะไรที่ทำให้รัสเซียที่เคยปกครองด้วยระบบสังคมนิยมในสหภาพโซเวียต จนไม่สามารถรักษาอิทธิพลในการเดินหน้าเศรษฐกิจได้นั้น มีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารในการเปลี่ยนกิจการภาครัฐสู่มือเอกชน (Privatization) จนกระทั่งมีกลุ่ม Russian Oligarch เข้ามามีส่วนร่วมในการหาผลประโยชน์ ขยายอำนาจ ครอบคล...

X
Close Advertising