×

Reimagination

2 เมษายน 2021

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุคใหม่เริ่มแล้ว! ถ้าไม่เร่ง Reform คุณอาจตายได้

หลังจากที่โลกของเราได้ประสบกับวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ผู้นำ องค์กรธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคมล้วนพยายามปรับตัวเพื่ออยู่รอดและแสวงหาโอกาสในการก้าวขึ้นไปเป็นผู้ชนะบนโลกเศรษฐกิจใหม่   เคน นครินทร์ สรุปผลประกอบการทางความคิดประจำไตรมาส 1 ปี 2564 ถอดบทเรียนสำคัญจากการพูดคุยกับผู้บริหาร ผู้ประกอบการ นักกลยุทธ์ นักเ...

X
Close Advertising