วันเลือกตั้ง

ถ้าไปใช้สิทธิไม่ได้ แต่ไม่อยากเสียสิทธิ ต้องทำอย่างไร

โดย THE STANDARD TEAM
22.03.2019
  • LOADING...
thestandardelection
  • สำหรับใครที่ติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมนี้ได้จริงๆ ให้จำง่ายๆ ว่าหน้า 7 หลัง 7

  • กฎหมายเปิดโอกาสให้เราแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิได้ระหว่างวันที่ 17-31 มีนาคม 2562 หรือก่อนและหลังเลือกตั้ง 7 วัน

  • ใครอยู่กรุงเทพฯ ให้ไปที่สำนักงานเขต ใครอยู่ต่างจังหวัดให้ไปที่ที่ว่าการอำเภอ

 

เหตุจำเป็นให้ไปใช้สิทธิไม่ได้

  • มีธุระเร่งด่วน ต้องเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกล มีถิ่นอาศัยอยู่ไกล หรือผู้อยู่ต่างประเทศที่เดินทางมาไม่ได้

  • เจ็บป่วย พิการ ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางได้

  • เหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ กกต.​ กำหนด
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising