วันเลือกตั้ง

จะเสียสิทธิอะไรบ้างหากไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่แจ้งเหตุ หรือแจ้งเหตุแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่ใช่เหตุอันควร

โดย THE STANDARD TEAM
22.03.2019
  • LOADING...
thestandardelection
  • สิทธิในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.
  • สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ว.
  • สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
  • ต้องห้ามดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
  • ต้องห้ามดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising