วันเลือกตั้ง

เริ่มเที่ยงคืนวันที่ 28 ม.ค. เปิดลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านอินเทอร์เน็ต ทุกช่องทางหมดเขต 19 ก.พ.

โดย THE STANDARD TEAM
27.01.2019
  • LOADING...

หลังมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562 และต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้กำหนดให้วันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมกันทั่วประเทศคือ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

 

ขณะเดียวกัน ได้กำหนดกรอบเวลาการลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตหรือใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส. ทั้งในและนอกราชอาณาจักร โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562

 

โดยสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางของแต่ละจังหวัดอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร มีทุกสำนักงานเขต ตรวจสอบได้ที่ election.bora.dopa.go.th/outvote.pdf

 

สำหรับการลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า สามารถยื่นคำขอได้ 3 ช่องทาง คือ

 

1. ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น (ภายในราชอาณาจักร) หรือยื่นคำขอต่อเอกอัครราชทูต หรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย (นอกราชอาณาจักร) ในวันและเวลาราชการ สำหรับประชาชนที่ในวันเลือกตั้งจริงไม่ได้ถิ่นพำนักในประเทศไทย โดยสามารถตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งในแต่ละสถานทูต/สถานกงสุลได้ที่ election.bora.dopa.go.th/ectabroad โดยกำหนดวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้ที่ 4-16 มีนาคม 2562

 

2. ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ (ภายในราชอาณาจักร) โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส. ในวันที่ 17 มีนาคม 2562

 

3. ยื่นคำขอทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งในราชอาณาจักรที่เว็บไซต์ election.bora.dopa.go.th/ectoutvote และนอกราชอาณาจักรที่เว็บไซต์ election.bora.dopa.go.th/ectabroad ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มกราคม – วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

 

สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส. ในราชอาณาจักร คือ วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562

 

สำหรับคำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกล่วงหน้าและนอกเขตจังหวัด ขอรับได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือดาวน์โหลดจากหมวด ‘แบบฟอร์ม’ ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th/ect_th/news_all.php?cid=34

 

ในการยื่นคำขอต้องมีหลักฐานเป็นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรที่มีภาพถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ รวมทั้งคำสั่งแต่งตั้งและชี้แจงเหตุผลความจำเป็นพร้อมหลักฐาน โดยยื่นด้วยตนเอง มอบอำนาจ หรือยื่นทางไปรษณีย์

 

สำหรับผู้มีสิทธิยื่นคำขอเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง จะต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย และมีถิ่นที่อยู่ซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน

 

หรือขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ จะต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง

 

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถโทร.สอบถาม กกต. ได้ที่สายด่วน 1444 หรือ 0 2141 8888

 

การเลือกตั้งถือเป็นหน้าที่ของคนไทยตามรัฐธรรมนูญ หากไม่ต้องการเสียสิทธิและมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง ต้องศึกษากติกาและขั้นตอนตามกฎหมายให้ดี

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories