วันเลือกตั้ง

นับบัตรเสียเป็นบัตรดี – บัตรเลือกตั้งเกิน – พบสายรัดหีบในถังขยะ ‘กกต.’ แจง 7 ประเด็นที่ถูกวิจารณ์บนโลกออนไลน์

โดย THE STANDARD TEAM
27.03.2019
  • LOADING...

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงประเด็นความเคลือบแคลงต่างๆ เกี่ยวกับวันลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ปรากฏเป็นข่าว และถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง

 

ล่าสุดวันที่ 26 มีนาคม กกต. ชี้แจงประเด็นต่างๆ รวม 7 ประเด็น ผ่านสื่อมวลชนและเพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์ กกต. ดังนี้

 

 

แจงนับบัตรเสียพลังประชารัฐเป็นบัตรดี

 

สรุป: คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมีมติแก้ไขให้นับบัตรนั้นเป็นบัตรเสีย

 

ด้วยปรากฏข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการนับบัตรเลือกตั้งบางหน่วยเลือกตั้งเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง มีการวินิจฉัยการทำเครื่องหมายกากบาททับหมายเลขผู้สมัครซึ่งเป็นบัตรเสียว่าเป็นบัตรดี นั้น

 

กรณีดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนชี้แจงว่า การวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยจะต้องวินิจฉัยว่า การทำเครื่องหมายนอกช่องทำเครื่องหมายทุกกรณีเป็นบัตรเสีย ซึ่งรวมถึงกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวด้วย จากการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 44 เขตเลือกตั้งที่ 7 กรุงเทพมหานคร ตามภาพที่เป็นข่าวนั้น ปรากฏว่า ในขณะที่วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งฉบับดังกล่าว กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้วินิจฉัยว่าเป็นบัตรดี และนับเป็นคะแนนให้กับผู้สมัคร แต่ในขณะเดียวกัน ได้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในที่นับคะแนนทักท้วงการนับคะแนนของบัตรเลือกตั้งฉบับดังกล่าวว่าเป็นบัตรเสีย คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจึงได้ประชุมหารือ และได้วินิจฉัยให้บัตรเลือกตั้งฉบับดังกล่าวเป็นบัตรเสีย ซึ่งเป็นการดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว จึงเรียนประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 

แจงทำบัตรตัวอย่างมีแต่พรรคพลังประชารัฐพรรคเดียว

 

สรุป: บัตรเลือกตั้งตัวอย่างดังกล่าว ไม่ใช่บัตรที่ กกต. จัดพิมพ์ แต่เป็นภาพที่ถูกตัดต่อ ดัดแปลง

 

ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทำบัตรเลือกตั้งตัวอย่างสีชมพู โดยมีหมายเลขผู้สมัคร ภาพเครื่องหมายพรรค และชื่อพรรคการเมือง โดยภาพเครื่องหมายพรรคและชื่อพรรคการเมืองมีเพียงพรรคพลังประชารัฐเพียงพรรคเดียวนั้น

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบแล้วพบว่า บัตรเลือกตั้งตัวอย่างตามภาพที่ปรากฏข้างต้นนั้น มิได้เป็นบัตรเลือกตั้งตัวอย่างที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดพิมพ์ขึ้น และส่งให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งใช้ในการประชาสัมพันธ์หน้าที่เลือกตั้ง เนื่องจากสีของบัตรเลือกตั้งตัวอย่างไม่ถูกต้อง หมายเลขผู้สมัครในบัตรเลือกตั้งตัวอย่างจะไม่ใช่หมายเลข 1-50 ตามภาพที่ปรากฏ ภาพเครื่องหมายพรรคและชื่อพรรคการเมืองทุกพรรคจะไม่ปรากฏอยู่ในบัตรเลือกตั้งตัวอย่างแต่อย่างใด

 

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ตรวจสอบว่า มีผู้ผลิตบัตรเลือกตั้งตัวอย่างดังกล่าว หรือมีการตัดต่อ ดัดแปลงภาพบัตรเลือกตั้งตัวอย่าง หรือมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว อันเป็นการกระทำที่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 หรือไม่อย่างไรต่อไป

 

 

แจงบัตรเลือกตั้งมากกว่าจำนวนผู้ใช้สิทธิ

 

สรุป: ระบบการรายงานผลในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดความขัดข้องทางเทคนิค ทำให้ข้อมูลที่รายงานออกไปเกิดความคลาดเคลื่อน

 

ตามที่มีประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปรากฏทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า มีจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนมากกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนั้น

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอชี้แจงว่า ข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าว เป็นข้อมูลที่อยู่ในขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ จากบางหน่วยเลือกตั้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เป็นข้อมูลที่ยังไม่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกหน่วยเลือกตั้ง ประกอบกับระบบการรายงานผลในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดความขัดข้องทางเทคนิค ทำให้ข้อมูลที่รายงานออกไปเกิดความคลาดเคลื่อน ซึ่งภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจพบแล้ว จึงดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องในทันที ทั้งนี้ การรายงานผลการนับคะแนนที่ดำเนินการครบถ้วนทุกหน่วยเลือกตั้งในขั้นสุดท้ายเป็นข้อมูลจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์จะเลือกผู้สมัครผู้ใด ที่ถูกต้องตรงกันแล้ว อนึ่ง ผู้ที่สนใจติดตามข่าวสามารถตรวจสอบการรายงานผลการลงคะแนนอย่างเป็นทางการ ที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อีกครั้งหนึ่งในภายหลัง

 

 

แจงเจอสายรัดหีบบัตรเลือกตั้งอยู่ในถังขยะปั๊มน้ำมันทองมี จังหวัดชุมพร

 

สรุป: ส่งหีบเลือกตั้งไปแล้ว สายรัดเป็นวัสดุเหลือใช้ จึงได้นำไปทิ้งในถังขยะ ชี้ เป็นการกระทำไม่เหมาะสม จึงได้ตักเตือนแล้ว

 

ตามที่มีภาพปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ว่า มีเอกสารป้ายปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง (แบบ ส.ส. 5/1) และสายรัดหีบบัตรเลือกตั้งปรากฏอยู่ในถังขยะปั๊มน้ำมันทองมี จังหวัดชุมพร นั้น

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบแล้วพบว่า วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งดังกล่าวเป็นของหน่วยเลือกตั้งที่ 16 เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานการรับบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ก่อนวันเลือกตั้ง และเมื่อถึงวันเลือกตั้งก่อนเวลา 08.00 น. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะเปิดช่องใส่บัตรและตัดสายรัด เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง นำบัตรเลือกตั้งมาใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยผลจากการตรวจสอบปรากฏว่า ภายหลังจากการนำส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 20.00 น. และเดินทางกลับแล้ว เมื่อไปถึงปั๊มน้ำมันเวลาประมาณ 20.20 น. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคนหนึ่งได้เปิดกระเป๋าเป้พบวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวเหลือตกค้างอยู่ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคนดังกล่าวเห็นว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้จากการดำเนินงานแล้ว จึงได้นำไปทิ้งในถังขยะ

 

การดำเนินการดังกล่าวเป็นขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นขั้นตอนทางธุรการก่อนการลงคะแนน จึงไม่ได้มีผลกระทบต่อการลงคะแนนที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวควรจะนำส่งให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง พร้อมกับหีบบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว การนำไปทิ้งไว้ในที่สาธารณะจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพรตักเตือนการปฏิบัติงานของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว จึงเรียนประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 

แจงทหารชะโงกดูคูหาเลือกตั้ง

 

สรุป: ทหารชะโงกหน้าดูจริง แต่แค่ครั้งเดียว ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง อาจต้องลงคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนี้ใหม่

 

ตามที่มีภาพปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ว่า มีทหารย่านสนามเป้ามาใช้สิทธิเลือกตั้ง และมีภาพทหารบางนายชะโงกมองเข้าไปในคูหาเลือกตั้งของทหารนายอื่นที่กำลังลงคะแนนอยู่นั้น ต่อประเด็นนี้ เป็นกรณีที่ทหารประจำการของกองพลทหารม้าที่ 2 สนามเป้า ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ 34 เขตเลือกตั้งที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่กำลังใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง โดยมีการเข้าแถวเรียงลำดับการลงคะแนน

 

ทหารผู้ที่ชะโงกเข้าไปดูการลงคะแนน เป็นผู้ที่จะลงคะแนนในลำดับต่อไป และหลังจากลงคะแนนแล้วก็ได้ออกจากหน่วยเลือกตั้งไป จึงมีการชะโงกมองทหารผู้ที่กำลังลงคะแนนเพียงครั้งเดียว

 

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอชี้แจงว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งยึดหลักการเลือกตั้งที่จะต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และการลงคะแนนเลือกตั้งต้องเป็นการลงคะแนนโดยตรงและลับ

 

ขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวแล้ว หากพบว่าการลงคะแนนดังกล่าวมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งให้ดำเนินการให้ถูกต้อง เช่น การสั่งให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนี้ใหม่ต่อไป

 

 

แจงประเด็นสลับรถขนบัตร

 

สรุป: เป็นข่าวเท็จ (Fake News) พร้อมแจ้ง ปอท. สอบสวนนำตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษ

 

ต่อประเด็นนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอชี้แจงว่า ประเด็นดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยพบว่า เว็บไซต์นี้มีลักษณะไม่น่าเชื่อถือ และนำเสนอข่าวอันเป็นเท็จ กกต. ทั้ง 2 ท่าน และผู้เกี่ยวข้องตามข่าวมิได้ดำเนินการใดๆ ตามที่ปรากฏเป็นข่าว จึงมิได้มีการปลด กกต. ทั้ง 2 ท่าน ออกจากตำแหน่งแต่อย่างใด รวมทั้งเพื่อแสดงความสุจริตและเที่ยงธรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ดำเนินแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนนำตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษตามกฎหมายต่อไปแล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

 

 

แจงปมเปิดหีบบัตรนับคะแนนนอกหน่วยฯ

 

สรุป: กปน. ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 2 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นำหีบและอุปการณ์เลือกตั้งมาส่งให้ กกต. ประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 แต่ขณะนั้นมี กปน. ประจำหน่วยเลือกตั้งอื่นมาถึงก่อน

 

ระหว่างรอคิว กปน. ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 2 จึงได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง โดยมีตำรวจคุ้มกัน

 

ต่อประเด็นนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ แล้ว พบว่า ภาพดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 2 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งแล้วเสร็จเมื่อเวลาประมาณ 19.45 น. หลังจากนั้นได้เดินทางออกจากหน่วยเลือกตั้ง เพื่อนำหีบบัตรเลือกตั้ง แบบรายงานประจำหน่วยเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์นำส่งให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นจุดรับหีบบัตรเลือกตั้ง แบบรายงาน

ประจำหน่วยเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ของทุกหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 239 หน่วย

 

ตามภาพที่ปรากฏนั้น เป็นเหตุการณ์ในขณะที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหน่วยดังกล่าวได้เดินทางมาถึงที่ตรวจรับในเวลาประมาณ 20.30 น. ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งที่เดินทางมาถึงก่อนหน้าจำนวนหนึ่ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวจึงรอลำดับการตรวจสอบและส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งแบบ รายงานประจำหน่วยเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ อยู่ในบริเวณหน้าหอประชุมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และในระหว่างรอนั้นได้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบรายงานประจำหน่วยเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง และมีหน้าที่ต้องเดินทางมาส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง แบบรายงานประจำหน่วยเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ ตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ดูแลรักษาความปลอดภัยการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งอยู่ร่วมกับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งด้วย ดังนั้น กรณีที่มีประเด็นข่าวว่ามีการแกะหีบบัตรออกมานั่งนับ และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมเข้มระวังคนแอบถ่ายภาพนั้น จึงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจากการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. จึงเรียนประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

อย่างไรก็ตาม หากมีกรณีร้องคัดค้านต่อประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว กกต. ก็พร้อมที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม ต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories