วันเลือกตั้ง

กาบัตรเลือกตั้งแบบไหนไม่ให้เป็นบัตรเสีย

โดย THE STANDARD TEAM
21.03.2019
  • LOADING...

 

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 91 ‘การออกเสียงลงคะแนน’ ระบุเอาไว้ว่าให้ทําเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทําเครื่องหมายของหมายเลขผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง และในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทําเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทําเครื่องหมาย ‘ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด’

 

ส่วนกาแบบไหนจะถูกหรือผิด และกลายเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย เมื่ออ้างอิงจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 จะพบว่านิยามของ ‘กากบาท’ คือการกาชื่อเครื่องหมายตีนกา รูป + หรือ x

 

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปิดเผยแนวทางการกาบัตรเลือกตั้งพร้อมแนวทางการวินิจฉัยแยกบัตรดีและบัตรเสียตามลักษณะการขีดเส้นกากบาทในช่องทำเครื่องหมายของหมายเลขผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง โดยมีหน้าตาการทำเครื่องหมายในบัตรดีและบัตรเสียดังนี้

 

ภาพประกอบ: Nisakorn R.

อ้างอิง:

  • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories