วันเลือกตั้ง

227405

มติเอกฉันท์ กกต. ชี้ ประกาศรายชื่อ ‘ประยุทธ์’ เป็นแคนดิเดตชอบด้วยกฎหมาย

โดย THE STANDARD TEAM
20.03.2019
  • LOADING...

ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 32/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณากรณี นายวิญญัติ ชาติมนตรี ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทบทวนการประกาศรายชื่อของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐใหม่ และดำเนินการเพิกถอนชื่อบุคคลดังกล่าว โดย กกต. มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ เห็นว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 88 และมาตรา 89 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 13 และมาตรา 14

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

MOST POPULAR