วันเลือกตั้ง

เลือกตั้ง 101

14 กันยายน 2018

แม่น้ำ 5 สายในยุค คสช. จะว่างงานเมื่อไร

แม่น้ำ 5 สาย หมายถึง องค์กรทางการเมืองที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปประเทศ ภายหลังการรัฐประหารวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยทั้ง 5 องค์กรมีที่มาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558 ซึ่งเปรียบเสมือนต้นทางหรือต้นกำเนิดของแม่น้ำทั้ง 5 สาย   ลองมาสำรวจดูว่า แม่น้ำทั้ง 5 สายจะหยุดไหลพ้นวาระตามก...
13 กันยายน 2018

7 ปีที่ว่างเว้นเลือกตั้ง ปี 2562 คนไทยจะได้หย่อนบัตร คสช. จะได้เลือก ส.ว. ตามกรอบรัฐธรรมนูญ

สัญญาณการเลือกตั้งแจ่มชัดขึ้นอีกครั้ง หลังราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินหน้าเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง   ฉบับแรกคือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และอีกฉบับคือ การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งในประกาศลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 ถือเป็นการปักหมุดวัน ว. เวลา น. เริ่มต้นศักราช...
12 กันยายน 2018

ไทม์ไลน์คนไทยได้เลือกตั้งปี 2562

12 กันยายน 2561 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่เนื้อหาของกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. ทำให้สนามการเมืองมีความชัดเจนในการจัดการเลือกตั้ง โดยกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา     ภาพประกอบ: Karin Foxx...
7 มิถุนายน 2018

เปิดข้อมูลพรรคเก่าการเมืองไทย ยืนยันสมาชิกตามคำสั่ง คสช.

หลังเปิดให้พรรคการเมืองเก่าจำนวน 69 พรรคที่มีสถานะตามกฎหมายพรรคการเมือง ปี 2550 สามารถทำธุรกรรมได้ด้วยการเปิดให้มีการยืนยันสถานะความเป็นสมาชิกตามคำสั่ง คสช. ที่ 53/2560 ผลปรากฏว่าจำนวนสมาชิกแต่ละพรรคลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ 21 พรรคไม่มีสมาชิกมาแจ้งยืนยันสถานะเลย ทำให้เสี่ยงต่อการถูกยุบพรรค   และต่อไปนี้คือข้อมูลที่ กกต. ได้สรุปจำนวนสถ...
Close Advertising