THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT WORK & LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
การค้าโลก
EXCLUSIVE CONTENT BY SCB WEALTH

สัญญาณโลกแบ่งขั้วเริ่มชัด จับตา ‘การค้าโลกชะลอ-ห่วงโซ่อุปทานขาดตอน’ เสี่ยงกระทบส่งออกไทยในอนาคต

... • 13 พ.ค. 2023

HIGHLIGHTS

  • สัญญาณกระแสโลกาภิวัตน์ย้อนกลับหรือ Deglobalization จากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนเริ่มมีความชัดเจนขึ้นจากหลายตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ 
  • ผู้เชี่ยวชาญมองว่าห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังจะถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 วงใหญ่ๆ โดยมีวงที่เล็กกว่าในแต่ละภูมิภาคประกอบอยู่ด้วย แต่คาดว่าการออกแบบและสร้างห่วงโซ่ใหม่ของทั้งสองฝ่ายยังต้องใช้เวลา และในระยะสั้นต่างยังจำเป็นต้องพึ่งพากัน
  • เศรษฐกิจโลกอาจขยายตัวชะลอลงในระยะกลาง ขณะที่ปัญหาห่วงโซ่อุปทานขาดตอนมีความเสี่ยงที่จะเกิดสูงขึ้น ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกไทยซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
  • ไทยต้องเร่งยกระดับความสามารถในการแข่งขันและหา Product Champion ใหม่ๆ ใช้ความเป็นกลางดึงดูดการลงทุนจากทั้งสองขั้วเข้ามา เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 13 พ.ค. 2023

READ MORELatest Stories