วันเลือกตั้ง

ทำไมต้องไปเลือกตั้ง ถ้าไม่ไปจะเสียสิทธิอะไร

โดย THE STANDARD TEAM
12.03.2019
  • LOADING...

การเลือกตั้งคือการเลือกผู้แทน (ส.ส.) ไปทำหน้าที่แทนเรา ถามว่าเลือกไปทำอะไร หน้าที่ตามหลักการขั้นพื้นฐานของ ส.ส. คือไปออกกฎหมาย ไปตั้งรัฐบาล และไปตรวจสอบรัฐบาลแทนเรา

 

หากถามว่าเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเรา ต้องบอกว่านโยบายก็คือกฎหมายอย่างหนึ่งซึ่งครอบคลุมชีวิตของเราในทุกมิติ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรก็ล้วนผูกพันกับผู้แทนของเราที่ถูกเลือกเข้าไปทำหน้าที่ในรัฐสภา

 

หากเราไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กฎหมายกำหนดให้เราเสียสิทธิบางประการดังต่อไปนี้

(1) สิทธิในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.
(2) สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
(3) สิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
(4) ต้องห้ามดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
(5) ต้องห้ามดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

การจำกัดสิทธิทั้ง 5 ข้อ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และหากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก ให้เริ่มนับเวลาการจำกัดสิทธิ 2 ปีใหม่จากวันที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิครั้งล่าสุด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising