วันเลือกตั้ง

178796

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ-ระเบียบ กกต. 9 ฉบับ เตรียมเลือกตั้ง คุมเข้มหาเสียงออฟไลน์-ออนไลน์

โดย THE STANDARD TEAM
12.01.2019
  • LOADING...
  • Loading...

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 9 ฉบับ โดยจะมีผลใช้บังคับเมื่อพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งมีผลใช้บังคับ ได้แก่

 

1. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 โดยเนื้อหาได้กำหนดวิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

 

2. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ. 2561 ให้กับผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

3. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 ได้กำหนดการจัดเวทีประชันนโยบายบริหารประเทศสำหรับพรรคการเมือง ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครตั้งแต่ 300-350 เขตเลือกตั้ง, กลุ่มที่ 2 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครตั้งแต่ 200-299 เขตเลือกตั้ง, กลุ่มที่ 3 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครน้อยกว่า 200 เขต รวมถึงการจัดเวทีประชันนโยบายให้หัวหน้าพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมือง หรือบุคคล ซึ่งพรรคการเมืองเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ประชันนโยบายบริหารประเทศ

 

4. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นของผู้สมัครรับเลือกตั้งและหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริง ให้รวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่บุคคลใดๆ จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน หรือนำมาให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง

 

5. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป พ.ศ. 2561

 

6. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561

 

7. เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ส่วนพรรคการเมืองใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. ไม่เกิน 35 ล้านบาท ส่วนกรณีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้ง ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งที่ต้องรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตใหม่ ให้ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายไม่เกิน 7.5 แสนบาท ส่วนกรณีเขตเลือกตั้งใดที่ไม่ต้องรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ให้ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายไม่เกิน 5 แสนบาท และกรณีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

 

8. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดเฉพาะในสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด และต้องมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

 

9. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องประเภทของค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 เช่น ค่าสมัครรับเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม จนถึงเวลานี้ยังไม่มีการประกาศวันเลือกตั้งให้ประชาชนทราบแต่อย่างใด ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ การจัดการเลือกตั้งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 4 ฉบับมีผลประกาศใช้บังคับ โดยจะครบกำหนดตามกรอบเวลาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

 

ภาพ: AFP

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...
  • Loading...

READ MORE

FOLLOW US

RELATED STORIES

MOST POPULAR