DOD ลุยธุรกิจ ‘กัญชง’ เดินหน้าขอไลเซนส์ตั้งโรงงานสกัดสาร CBD

บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) ประกาศความพร้อมในการยื่นขอใบอน … อ่านเพิ่มเติม DOD ลุยธุรกิจ ‘กัญชง’ เดินหน้าขอไลเซนส์ตั้งโรงงานสกัดสาร CBD