เปิดเงื่อนไขชดเชยรายได้ 5,000 บาท เยียวยาแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม จากผลกระทบโควิด-19

  ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย