×

THE STANDARD CAREERS : เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

THE STANDARD
รับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง เปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและเติบโตไปด้วยกันกับเรา
CONTENT CREATOR (Stocks/Investment)

รายละเอียดงาน
1. ผลิต ตรวจสอบ พัฒนาคอนเทนต์ และคอนเทนต์พิเศษต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
2. วิเคราะห์และนำเสนอแผนการพัฒนาคอนเทนต์และรูปแบบการนำเสนอใหม่ๆ ทั้งในรูปแบบบทความ อินโฟกราฟิก และวิดีโอ
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาผลิตเป็นคอนเทนต์ที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านงานข่าวเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร ตั้งแต่ 2-4 ปี
3. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการสื่อสาร และความคิดสร้างสรรค์
4. มีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นเศรษฐกิจมหภาค นโยบายการเงินและการคลัง
5. มีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นสินทรัพย์การลงทุน ได้แก่ หุ้น ตราสารหนี้ กองทุน ทองคำ สินค้าโภคภัณฑ์ คริปโตเคอร์เรนซี และอื่นๆ
6. มีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นอุตสาหกรรมจัดการสินทรัพย์และความมั่งคั่ง (Asset and Wealth Management)
7. มีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นธุรกิจและบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งไทยและต่างประเทศ
8. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถผลิตข่าวทั้งในรูปแบบของข้อความ ภาพ เสียง และวิดีโอ
9. มีความรู้ ความเข้าใจผู้ชมและลูกค้า เพื่อออกแบบและพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ๆ


เมื่อกดส่งใบสมัครงานสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติของ Google Forms ทางบริษัทจะพิจารณาใบสมัครของท่าน และหากท่านผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับไปภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันที่ท่านสมัครงาน

X
Close Advertising