×

THE STANDARD CAREERS : เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

THE STANDARD
รับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง เปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและเติบโตไปด้วยกันกับเรา
Content Creator (Macroeconomics)

รายละเอียดงาน
• ผลิต ตรวจสอบ พัฒนาคอนเทนต์ คอนเทนต์ประเด็นพิเศษ และเชิงลึกต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
• วิเคราะห์และนำเสนอแผนการพัฒนาคอนเทนต์และรูปแบบการนำเสนอใหม่ๆ ทั้งในรูปแบบบทความ อินโฟกราฟิก และวิดีโอ
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนัดหมายสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงขอข้อมูลต่างๆ มาผลิตเป็นคอนเทนต์ที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
• กำหนด Topic Agenda เกี่ยวกับพื้นที่ข่าวที่รับผิดชอบได้ 

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านงานข่าวเศรษฐกิจ การเงิน หรือการธนาคาร ตั้งแต่ 2-4 ปี
• มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการสื่อสาร (ทั้งในเชิงงานเขียน การสัมภาษณ์ และ Storytelling) และความคิดสร้างสรรค์
• มีความรู้ ความเข้าใจ ในประเด็นเศรษฐกิจมหภาค
• มีความรู้ ความเข้าใจ ในประเด็นเศรษฐศาสตร์และการเมืองทั้งในและต่างประเทศ
• มีความรู้ ความเข้าใจ ในประเด็นสินทรัพย์การลงทุนทุกประเภท
• มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถผลิตข่าวทั้งในรูปแบบของข้อความ ภาพ เสียง และวิดีโอ
• มีความกระตือรือร้นในการเปิดประเด็นข่าวใหม่ๆ ในพื้นที่ข่าวที่รับผิดชอบ 
• มีความรู้ ความเข้าใจผู้ชมและคอนเทนต์ เพื่อออกแบบและพัฒนาคอนเทนต์รูปแบบใหม่ๆ


เมื่อกดส่งใบสมัครงานสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติของ Google Forms ทางบริษัทจะพิจารณาใบสมัครของท่าน และหากท่านผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับไปภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันที่ท่านสมัครงาน

X
Close Advertising