×

THE STANDARD CAREERS : เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

THE STANDARD
รับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง เปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและเติบโตไปด้วยกันกับเรา
Content Creator (International News)

รายละเอียดงาน
1. วิเคราะห์ นำเสนอ ผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบงานเขียนและอินโฟกราฟิก
2. ผลิตคอนเทนต์วิดีโอขนาดสั้น 1-2 นาที เล่าข่าวต่างประเทศ สำหรับลง Instagram, Facebook และ TikTok
3. ลงพื้นที่ตามหมายข่าว หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อหาข้อมูลและสร้างคอนเน็กชันกับแหล่งข่าวและองค์กรภายนอก
4. ลงพื้นที่รายงานสดเกาะติดสถานการณ์
5. รักษาคุณภาพและความถูกต้องของงาน อัปเดตรูปแบบการทำคอนเทนต์ให้ตรงกับความต้องการของคนอ่าน
6. สื่อสารและประสานงานกับคนอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น วารสารศาสตร์, รัฐศาสตร์ และศิลปศาสตร์
2. มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1-2 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถสื่อสาร ฟัง พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ระดับดี
4. เป็นนักเล่าเรื่อง ชอบเขียน รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ สนใจในประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
5. มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่และปรับตัวให้ทันกับกระแสโลก
6. สามารถทำงานเป็นทีม ชอบพบปะผู้คน มีทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
7. พร้อมทำงานภายใต้ความกดดันและยืดหยุ่นกับเวลาทำงาน สามารถทำงานนอกเวลาหรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้
8. มีความรู้ ความเข้าใจในข่าวต่างประเทศ สามารถแปลข่าวภาษาอังกฤษ เขียนข่าว บทความ และเรียบเรียงคอนเทนต์
9. มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการงานในกอง
10. มีความสามารถในการสื่อสาร สัมภาษณ์แหล่งข่าว และเปิดหน้ารายงานได้
11. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานและการตรวจสอบต่างๆ เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ


เมื่อกดส่งใบสมัครงานสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติของ Google Forms ทางบริษัทจะพิจารณาใบสมัครของท่าน และหากท่านผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับไปภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันที่ท่านสมัครงาน

X
Close Advertising