×

THE STANDARD CAREERS : เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

THE STANDARD
รับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง เปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและเติบโตไปด้วยกันกับเรา
Sales Manager

รายละเอียดงาน
1. กำหนดกลยุทธ์และแผนงานการขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของยอดขาย
2. กำหนดงบประมาณและวางแผนการใช้งบประมาณในการเพิ่มและดูแลลูกค้า
3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาดและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อวางแผนการขายสินค้าและบริการให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
4. ตรวจสอบ ดูแล และบริหารจัดการทีม เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
5. สร้างเครือข่าย (Connection) กับลูกค้ารายใหม่ๆ และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน

คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการขายตั้งแต่ 7-9 ปี
3. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการสื่อสาร และความคิดสร้างสรรค์
4. มีทักษะในการกำหนดกลยุทธ์และแผนสำหรับส่วนงาน
5. มีความรู้ด้านธุรกิจ สามารถกำหนดและบริหารงบประมาณของส่วนงาน
6. มีความรู้ ความเข้าใจในสินค้าและบริการทั้งหมดขององค์กร
7. มีความรู้ ความเข้าใจผู้ชมและลูกค้า เพื่อกำหนดการขายสินค้าและบริการขององค์กร
8. มีความรู้ ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
9. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะความเป็นผู้นำและการบริหารสมาชิกในส่วนงาน
10. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ


เมื่อกดส่งใบสมัครงานสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติของ Google Forms ทางบริษัทจะพิจารณาใบสมัครของท่าน และหากท่านผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับไปภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันที่ท่านสมัครงาน

X
Close Advertising